algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in het kader van een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen deze derde en de Ondernemer;
 2. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag : kalenderdag;
 5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst : een overeenkomst die strekt tot levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud in een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager : ieder middel, waaronder begrepen e-mail, waarmee de consument of de ondernemer informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, kan opslaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer : de aard van de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten levert;
 10. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met de sluiting uitsluitend of aanvullend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. van het contract;
 11. Standaardformulier voor herroeping : het in Bijlage 1 opgenomen Europese standaardformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.    

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Wegter Home B.V
Pastoriestraat 45
7551DJ, Hengelo

E-mail: info@dutchrose.com
KvK-nummer: 06055265

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos ter beschikking stellen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij desgevraagd kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden een specifieke product- of dienstvoorwaarde van toepassing is, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument bij tegenstrijdige voorwaarden steeds een beroep doen op de toepasselijke bepaling die het meest relevant is. gunstig voor hem/haar.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of er bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de producten, diensten en/of digitale inhoud door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Het contract

 1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van zijn aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Ondernemer mag zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen van de mogelijkheid van de Consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van de uitkomsten van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Voordat het product wordt afgeleverd, zal de ondernemer bij het product, de dienst of de digitale inhoud, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, de volgende informatie meesturen:
  A. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel duidelijke informatie over de vrijstelling van het herroepingsrecht;
  C. de informatie die overeenkomt met bestaande after-salesdiensten en garanties;
  D. De prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud, indien van toepassing de leveringskosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. het modelformulier voor herroeping als de consument over een herroepingsrecht beschikt.
 8. In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

In het geval van producten:

 1. De consument kan een koopovereenkomst voor een product zonder opgave van redenen ontbinden en daarbij een bedenktijd van minimaal 14 dagen in acht nemen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat het product is ontvangen door de consument, of door een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende leverdatum weigeren, op voorwaarde dat hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over informeert.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende batches of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste batch of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  3. bij een overeenkomst voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij in een winkel met een product mag omgaan.
 2. De consument is uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet vóór het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en de kosten ervan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer via het modelformulier voor herroeping.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (de gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer dit aanbiedt het product ophalen De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als het product wordt teruggestuurd vóór het verstrijken van de bedenktijd.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer gegeven redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer heeft aangegeven dat hij de kosten zelf zal dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden van het product niet te betalen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat met de uitvoering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop is gemaakt, niet in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid wordt begonnen tijdens de bedenktijd, is de consument verplicht aan de Ondernemer een bedrag betalen dat gelijk is aan het gedeelte van de verbintenis dat op het moment van herroeping reeds is uitgevoerd, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De Consument draagt ​​niet de kosten voor het verrichten van diensten voor de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming indien;
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of
  2. als de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om tijdens de bedenktijd te beginnen met de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water en elektriciteit of stadsverwarming.
  3. De Consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is opgeslagen
  4. hij vóór de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het starten van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;
  5. hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van toestemming; of
  6. de ondernemer heeft de verklaring van de consument niet bevestigd.
 8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld een ontvangstbewijs voor de terugzending.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die de consument in rekening brengt voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer maakt gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan producten die op bestelling gemaakt zijn, uitsluiten. Deze artikelen worden speciaal voor de Klant gemaakt op basis van zijn bestelling en kunnen daarom niet geretourneerd worden.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. In het aanbod wordt vermeld dat eventuele schommelingen onderhevig zijn en dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft
 5. zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
 6. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. Alle bij het aanbieden van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Uitvoering van een overeenkomst en extra Garantie

 1. De Ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de dag van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur geboden extra garantie doet nimmer afbreuk aan de rechten en vorderingen die de consument tegenover de ondernemer kan doen gelden wegens tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. de overeenkomst.
 3. Onder ‘extra garantie’ wordt verstaan ​​iedere verplichting van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of fabrikant aan wie hij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen overdraagt ​​die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is, indien hij tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het plaatsen van bestellingen, het uitvoeren van productbestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen één maand na bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, met recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 5. Het risico van verlies en/of beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

 1. Tenzij in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de bedenktijd, of bij het ontbreken van bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten is het in de Algemene Voorwaarden niet toegestaan ​​om een ​​vooruitbetaling van meer dan 50% te bedingen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan en de ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden en de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, is de consument verplicht over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de eventuele buitengerechtelijke incassokosten aan de consument in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de daaropvolgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van bovengenoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.